«2018 елга, 2019 һәм 2020 еллар план чорына Татарстан Республикасы бюджеты турында» Татарстан Республикасы Законын тормышка ашыру чаралары хакында» Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2017 ел, 27 декабрь, 1061 нче карары белән расланган Татарстан Республикасы бюджетыннан җирле бюджетларга бирелә торган максатчан билгеләнештәге, аларны күчерү буенча Татарстан Республикасы бюджеты акчасы белән баш эш итүчеләр кабул иткән карар нигезендә Татарстан Республикасы бюджеты акчасын алучы вәкаләтләрен 2018 елда Федераль казначылыкның Татарстан Республикасы буенча идарәсенә тапшырган бюджетара трансфертлар исемлегенә үзгәрешләр кертү турында» Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының боерыгы проекты
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International