2021 елның гыйнвар-сентябрь айларында федераль бюджет үтәлешен алдан бәяләү

2021 елның 12 октябре, сишәмбе

Башлангыч бәяләүләр буенча,  2021 елның гыйнвар-сентябрь айларында федераль бюджетның төп күрсәткечләрен үтәү түбәндәгечә булган:

- кергән керемнәр күләме - 17 922 889,0 млн сум яки «2021 елга һәм 2022 һәм 2023 елларның планлы чорына федераль бюджет турында» Федераль закон (алга таба - Федераль закон) белән расланган федераль бюджет керемнәренең гомуми күләменә 95,5%.

- чыгымнарны үтәү - федераль закон белән расланган федераль бюджет чыгымнарының гомуми күләменә 16 479 212,1 млн сум яисә, кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып, федераль бюджетның җыелма бюджет язмасына 70,3%-ка;

- профицит - 1 443 677,0 млн сум.

Хисап чорында федераль бюджет кытлыгын эчке һәм тышкы финанслау чыганаклары сальдосы (-) 1 427 806,5 млн сум һәм (-) 15 870,4 млн сум тәшкил итте.

Федераль бюджет керемнәре

Федераль бюджет керемнәре федераль башкарма хакимият органнары - федераль бюджет керемнәре, аларга административ керемнәрнең максималь күләмнәре туры килә:

Федераль салым хезмәте тарафыннан - 11 364 016,8 млн сум, яки 2021 елга федераль бюджет керемнәренең фаразланган күрсәткечләренә 93,2%;

Федераль таможня хезмәте тарафыннан - 4 809 876,6 млн сум, яки 2021 елга федераль бюджет керемнәренең фаразланган күрсәткечләренә 96,4%;

Башка федераль органнар тарафыннан - 1 748 995,6 млн сум, яки 2021 елга федераль бюджет керемнәренең фаразланган күрсәткечләренә карата 110,3%.

Милли муллык фонды

2021 елның 1 гыйнварына сум эквивалентында милли муллык фонды чаралары күләме 13 545 663,0 млн сум тәшкил иткән. 2021 елның гыйнварында Россия Финанс министрлыгының 2017 елның 29 декабрендәге 1387 номерлы «Федераль бюджетның өстәмә нефть-газ керемнәрен һәм милли муллык фонды чараларын формалаштыруга һәм куллануга бәйле рәвештә акчаларны исәпләү һәм күчерү тәртибе турында» боерыгы нигезендә Россия Банкындагы счетларда милли муллык фонды акчаларының бер өлеше 67,2 млн АКШ доллары , 55,1 млн евро һәм 11,0 млн фунт стерлинг 11 051,3 млн сум күләмендә сатылган, ә җыелган акчалар дефицитны финанслау максатларында федераль бюджетның бердәм счетына күчерелгән.

Туплау пенсиясенә өстәмә иминият кертемнәре түләгән иминләштерелгән затларның пенсия тупланмаларын формалаштыруны финанслашу максатларында, 2021 елның апрелендә һәм июлендә Россия Банкындагы счетларда милли муллык Фонды акчаларының бер өлеше 32,6 млн евро күләмендә һәм 0,2 кг күләмендәге майсыз формадагы алтында 3 004,8 млн сумга сатылган, ә җыелган акчалар федераль бюджетның бердәм счетына күчерелгән.

2021 елның июлендә Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2013 елның 14 августындагы 699 номерлы карары белән расланган Федераль бюджетның өстәмә нефть-газ керемнәрен, милли муллык фонды чараларын формалаштыру һәм куллануга бәйле рәвештә исәп-хисап ясау һәм акча күчерү кагыйдәләренең 12 пункты һәм Россия Финанс министрлыгының 2021 елның 30 июнендәге 295 номерлы боерыгы нигезендә «Милли муллык фондын формалаштыруга федераль бюджет акчаларын файдалану турында» чит ил валюталарында 196,6 млн АКШ доллары, 162,4 млн. евро һәм 32,0 млн. фунт стерлинг акчаларының 2020 елның декабрендәге нефть-газ керемнәрен корректировкалау күләме чикләрендә сатып алынган чит ил валюталарындагы счетларына исәпкә алынган.

2021 елның гыйнвар-сентябрь айларында Милли муллык фонды акчаларын яңадан бәяләүдән курс аермасы 390 692,8 млн сум тәшкил итте, шул исәптән:

- чит ил валютасында счетларда һәм Россия Банкында алтында калган акчалар - (-) 382 762,1 млн сум;

- чит дәүләтләрнең Россия Федерациясе Хөкүмәтенең аерым карары нигезендә бурыч йөкләмәләренә урнаштырылган чараларга озак сроклы кредитка сәләтлелек рейтингына таләпләр куймыйча - (-) 3 344,7 млн сум;

- чит ил валютасында үз-үзен аклый торган инфраструктура проектларын гамәлгә ашыруга бәйле Россия эмитентларының кыйммәтле кәгазьләренә номинацияләнгән, аларның исемлеге Россия Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан раслана - (-) 4 586,0 млн сум.

2021 елның 1 октябренә булган мәгълүматларга караганда, сумлык эквивалентта милли муллык фонды акчалары күләме 13 898 521,8 млн сум тәшкил иткән.

ЯҢАЛЫКЛАРГА ЯЗЫЛУ
Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International